Hello!

I am Simon.

I take photos.

Black and white.